Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Herendi Porcelánmanufaktúra külső adatvédelmi tájékoztatója

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (székhely: 8440 Herend, Kossuth L. u. 140., cégjegyzékszám: 19-10-500050, adószám: 11323185-2-19, telefonszám: +36 88/523-100, e-mail: info [at] herend.com, önállóan képviseli: Dr. Simon Attila vezérigazgató), mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a hozzáférés joga, helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, adathordozhatósághoz való jog) gyakorlását – ha azt egyébként jogszabály ki nem zárja – az info [at] herend.com e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu), vagy a lakóhely szerinti bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. 

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen, de nem kizárólagosan: 

 

  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem); 
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); 
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem); 
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Egyéb szervezési és technikai intézkedéseket a Belső Adatvédelmi Szabályzat külön fejezete tartalmaz.

Az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső Adatvédelmi Szabályzat mellékleteiben találhatók.

 

Egyszeri információkérés

Cél az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Jogalap önkéntes hozzájárulás
Érintettek minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

cél megvalósulásáig

vagy

elévülési időben

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Érintettel történő folyamatos,
rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

Cél az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolá-sa, megoldása, marketing/érté-kesítési aktivitás
Jogalap önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)
Érintettek minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

törlési kérelemig, vagy cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek

 

Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Cél az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás
Jogalap önkéntes hozzájárulás
Érintettek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

érvényességi időtartamban, jogos érdekből ezt követő 6 hónapban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, kivéve, ha készült bizonylat, mert akkor 8 évig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Cél

jogi kötelezettségek teljesítésének nyomonköveté-se, így egyben a pontosság, naprakészség elvének gyakorlati megvalósítása, 

adott ügyfél és/vagy megrendelés nyomonköveté-se

kapcsolattartás, 

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodá-son alapul vagy

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Érintettek Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki,vagy amely az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

nem leselejtezhető

Mód elektronikusan és papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

megrendelés teljesítése, ezen belül a megrendelést leadó érintettek azonosítása, kapcsolattartás, számlázás előkészítése

Jogalap

megállapodás, kapcsolattar-tók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől a számára elérhető módon, fórumon keresztül termékrendelést ad le az Adatkezelő számára
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

legalább 8 évig

Mód Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Területre történő beléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

az érintettek azonosítása, jogosultságai-nak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvéde-lem, -biztonság

Jogalap

jogos érdek jogszabály alapján (2005. évi CXXXIII. tv.)

Érintettek minden természetes személy, aki az Adatkezelő területére kíván belépni, ezért adatait megadja az Adatkezelő számára. Érintettek egyrészt a vendégek, másrészt a Munkatársak
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

a 2005. évi CXXXIII. tv. 32. §-a

Mód manuálisan, automatizáltan, Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójá-ban
Forrás érintettek

 

Kamerarendszer üzemeltetés

Cél

kameraszabály-zatban meghatározott célok, így pl. vagyonvéde-lem, személy- és testi épség védelme, stb.

Jogalap

az adatkezelő jogos érdeke

Érintettek minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap), különleges esetben 30 nap

Mód elektronikusan, automatizáltan történik
Forrás érintettek

 

Kérdőív, értékelő rendszer

Cél

a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

Érintettek Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette/terméket vásárolt és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

Cél megvalósulásáig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan
Forrás érintettek
 

 

Ügyfél-átvilágítás

Cél

az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése

Jogalap

2017. évi LIII. törvény előírásai alapján kötelező

Érintettek Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc év

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés

Cél

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

Jogalap

jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás

Érintettek Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

Elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Közösségi oldalakon történő marketing

Cél

Adatkezelő marketingje

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás

Érintettek Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

Érintett kérésére törlésig

Mód Elektronikusan manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek,
videófelvételek, hangfelvételek 

Cél

az érintett hozzájárásulá-sával meghatározott cél

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás

Érintettek Minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

Érintett kérésére törlésig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Panaszkezelés

Cél

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Jogalap

Önkéntes hozzájárulással indul meg, de jogszabály alapján kötelező lesz az adatok kezelése

Érintettek Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére, gyártott termékére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított elévülési időben (5 évig) kezeli

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás Érintettek, Partnerek 

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés

Cél

az adatkezelés jogalapjának bizonyítható-sága, valamint a hozzájárulás teljesítése (elszámoltatha-tóság elve), valamint kapcsolattartás.

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

Érintettek minden természetes személy, ideértve a szervezet képviseletében eljáró személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

elévülésig vagy törlésig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek
 

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Cél

Jelentkezés, kapcsolattartás

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás

Érintettek Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

6 hónapig jogos érdekből, a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy érintett törlési igényének teljesítéséig

Mód Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek
 

 

Porcelánfestő-kurzusra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

jelentkezés a porcelánfestő-kurzusra

Jogalap

önkéntes hozzájárulás, megállapodás

Érintettek minden természetes személy, aki jelentkezik a kurzusra
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

8 évig, hogy a kiállított számla alátámasztásául szolgáljon.

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek
 

 

Csoportos idegenvezetésre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

jelentkezés az idegenvezetési szolgáltatásra

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul,. ha e jogalap nem alkalmazható, úgy az adatkezelés jogalapja a megállapodás lesz

Érintettek minden természetes személy, aki jelentkezik a szolgáltatásra
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

8 évig, hogy a kiállított számla alátámasztásául szolgáljon.

Mód elektronikusan, papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek
 

 

Adatközlés (harmadik személy felé)

Cél

sajátos cél, tipikusan a szolgáltatás (szállítmányozás szállítás) teljesítése

Jogalap

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Érintettek minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

elévüléséig vagy a 2000. évi c. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Ösztöndíjpályázat
(Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj)

Cél

a pályázó beazonosítása, kapcsolattartás

Jogalap

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Érintettek a pályázatra jelentkezők
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában.
Időtartam

elévüléséig vagy a 2000. évi c. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Weboldalra történő regisztráció, és bejelentkezés
sajtó képviselői számára

Cél

az érintett adatainak rögzítése, jogosultságai-nak, kedvezményei-nek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

Érintettek sajtó képviselői, akik az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrálnak, és oda önkéntesen, személyes adataik megadásával bejelentkeznek
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

érintett kérésére törlésig

Mód elektronikusan, manuálisan
Forrás érintettek

 

Rendezvényszervezés

Cél

a rendezvény megszervezé-sével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás

Érintettek Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait egy adott rendezvényen
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

elévülésig, vagy 8 évig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 
Forrás érintettek
 

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

Cél

Megállapodás megkötése, kapcsolattartás

Jogalap

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

kapcsolattar-tók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

 

Érintettek Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy kapcsolattartó-ként szerepel
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

elévülésig, vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek
 

 

Törzsvásárlói nyilvántartás

Cél

az érintettek azonosítása, jogosultságai-nak (kedvezmé-nyeik) megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlók-nak szóló kedvezmé-nyekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájárulás/

megállapodás

Érintettek Minden természetes személy, aki korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, teljesítette a törzsvásárlóvá válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvásárló kíván lenni
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

érintett kérésére törlésig

Mód elektronikusan és papír alapon, manuálisan
Forrás érintettek
 

 

Előfizetői megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

az előfizetői megrendelés teljesítése

Jogalap

önkéntes hozzájárulás, szerződés

Érintettek minden természetes személy, aki előfizetői rendelést ad le
Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés önálló tájékoztatójában
Időtartam

2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
Forrás érintettek